czwartek, 13 sierpnia 2020
Polityka Prywatno?ci Cookies

Szanujemy prywatno?? naszych u?ytkownikw i chcemy, aby korzystaj?c z naszych witryn czuli si? bezpiecznie. Poni?ej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatno?ci odnosz?cy si? do tzw. plikw Cookies.

1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mog? by? zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysy?ane przez nasz serwer albo serwer Google, Facebook czy innego partnera ktrego komponenty wykorzystujemy w naszych witrynach.

2. Z naszego serwera wysy?amy pliki ciasteczek wyj?tkowo. S?u?? one zapami?taniu preferowanego wygl?du stron, ustawionego przez u?ytkownikw, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu g?osowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez u?ytkownika kilkuetapowych czynno?ci (np. dodania artyku?u, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy rwnie? z ciasteczek s?u??cych dopasowaniu wy?wietlanych reklam do zainteresowa? odwiedzaj?cych witryny.

3.Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysy?anych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w ?aden sposb nie przetwarzamy.

4. Oprcz ciasteczek wysy?anych z naszego serwera za po?rednictwem naszych witryn wysy?ane s? cookies firmy Google, Facebok ktre s?u?? dopasowaniu reklam wy?wietlanych w modu?ach Google do Twoich zainteresowa?.

5. W ka?dym momencie mo?esz wy??czy? mo?liwo?? zapisywania wszystkich lub niektrych ciasteczek poprzez zmian? ustawie? w swojej przegl?darce internetowej.

6. Je?eli zdecydujesz si? na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie b?dzie mo?liwe korzystanie z niektrych tre?ci tre?ci i us?ug udost?pnianych w naszych witrynach, w szczeglno?ci ale nie wy??cznie wymagaj?cych logowania. Wy??czenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci przegl?dania stron w naszych witrynach.

Jak wy??czy? ciasteczka:

Je?li korzystasz z urz?dzenia przeno?nego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj si? z opcjami dotycz?cymi ochrony prywatno?ci w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urz?dzenia.